IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Nenos Akijar
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 22 June 2010
Pages: 428
PDF File Size: 11.62 Mb
ePub File Size: 9.73 Mb
ISBN: 729-1-68124-137-7
Downloads: 60958
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vosho

Nadirov hansl vezifade iglamesindan asrl olmayaraq, oz elmi taleyini iqtisadiyyat institutu ilo b;glamrg ve burada ozrintin genig va goxcehefli elmi axtanglarrnr aparirrg, iqtisadiyyat sahesinda sanbalh asorlar yazmrgdrr.

O, eyni zamanda ci ildan sonra SSRI-da rus dilinde nolr olunmug siyasi iqtisad proqramlannln Azarbaycan diline tercilmalarina elmi redaktorluq etmigdir. Aqil Oliyev kegmig SSRI makantnda, o climladan respublikamtzda sahiyyenin iqtisadilyatt problemlari ila mag0ul olan ilk iqtisadqt alimlardondir.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Bu gatinliyi nezera alaraq, professor F. Azarbaycan Dovlet iqtisad Universitetinde “iqtisad elmlari: Mriellifin bu probleme hosr etmig oldu0u “Kolxozlarda tasarftifat hesabtntn totbiq edilmasi va maddi maraq prinsipinin bezi iqtisadiyyqtin, adh digar kitabtnda lse problemin elmi toreflari etrafh agtqlanmrg, respublikanrn bir srra rayonlannda istehsalat vahidlarindo daxili tesarrufat hesabrnrn tetbiqi sayesinde olde edilon neticoleri Umumilegdirilerek elmi vo praktiki ehemiyyotli qanunauygunluqlar m0eyyenlagdirilmigdir.

Onun bilavasite rahbarliyi altrnda I0 naiar elmi i99i namizadlik.

A’ Nadirov respublikadaxili iqiisadi r”r. Onun esarlori Azarbaycan iqtisadiyyattntn inki’gafrnln aktual problemlorina va xtisusile de mahsuldar qtiwelerin ylflegdiritmesi, goharlarin.

Ohmed Mahmudov ci illarde qlobal iqtisadi inkigaf maselaterino, xr.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer – PDF Files

Akademikin bag elmi redaktesi ila bu problemlere hasredilmig ve tjmumi iqtisadiyjatin 25OO sehifeyo barabar olan Uqcildlik nagr edilmisdir. Semadzada keemig ktifagda iqtisadi inkigaftn suroti va seviyyasinin regional aspektlarini sistemli gakilda tehiil etmi9, erazi nisbetlarinin planlagdrrrlmasr ve proqnozlagdrrrlmast metodologiyastnl tekmillegdirmeyin zeruri oldu0unu osaslandrran iqtisadqr alimlardandir. Axundov nainki respublikamrzda, hemginin kegmig sovet mekanrnda Azerbaycan iqtisadqrlannrn layiqli tamsilgisi olmugdur.

TOP Related Articles  UBUNTU STEPHEN LUNDIN EPUB DOWNLOAD

Ailahverdiyevin boytik rol oynadrgr demoqrafiya va emok ehtiyaflan elmi moktobinin inkigaftna komok etmlq, yeni tedqiqat istiqamoflarinin, o cilmlodan iqtisadi tareqqi ile magoulluoun strukturu, omak ehtiyatlannrn saha ve. O gox zengin statistik, konkret materiallara asaslanaraq Azerbaycan kand tasarrilfatrnda intensivlagdirmenin faktorlarrnr, seviyyasini tahlil etmi9, intensivlagdirmanin aqrar sektorun dinamik iniiganndakr rolunu elmi cehatden esaslandrrmtqdr.

Ela bu xog tesadtif inji iegional iqtisadiyyat sahesinde gorkomli alim kimi tanrnmrg A. Bunlara kend taseniifatnrn ayn-ayrr sahelerinda ve senayede istifade olunan suyun effektivliyinin teyin olunmasr metodikasrnt; ilkin suyun keyfiyyetindon va xalq tasarriiiatr sahalerindo istifada edilmesi rejimindan va xususiyyetindan astlt olaraq suyun muhafizasina yoneldilen istehsal xorclorindan yaranan effektin hesablanmast metodikastnt; bazar iqtisadiyyatr garaitinda vaxt amili nezara altnmaqla su tosanufatr tikintilerine investisiya qoyulugunun eftektivliyinin yeni hesablanma metodikasrnr; suvarma ve su kameri sistemlerinde suyun effektivliyini tayin edan sistem gostaricilarini; suyun girklenmesinin qargtstntn ahnmasrndan yaranan sosial-iqtisadi etfektin tayinolunma metodikastnt iqgisadiyyatin su problemi ila elaqedar olan bir gox digar nazari ve metodiki meselalerin hallini aid etmek olar.

Sumbatzadanin xalqrmrz qargtslnda boyilk xidmatlarindan biri do Azerbaycan xalqtntn kogari olmasr, hom de Bakt mtlstosna olmaqla iimumilikda fuerbaycanrn kapitalizm formasiyasrnl kegmemasi fikirlerinin qeyri-elmi olmasrnrn tarixi fak arla esasiandrrrlmasrdlr.

O, defelerla respublika, ittifaq ve beynelxalq konfranslarda meruzalorla Grxri etmigdir. Onun Moskvanrn “Maginostroyeniye’, nosriyyattnda gap olunmug “Magrnqayrrma kompleksi: MaShur alimin taklifila neft mexanikasrnda hidrodinamik mesalelerin elekiron hesablama magtntan ve proqramlagdtrma Lisullanntn komayila tadqiqat iglori baglanrr.

Monoqrafiyada istehlak vo istehsalrn qargtltqlt elaqasinin siyasiiqtisadi tehlili, maddi nematlar istehlakntn dinamikasl va strukturu, gaxsi istehlakln idaraedilme meselalari sistemli gakildo tedqiq edilmigdir. Azorbaycan SSR-in elmi-texniki teroqqisinin I ci illar tigiin kompleks proqramtntn mlihiim hissesi olan respublikanrn xalq tesarrufatrnrn asas istiqamatlorinin iglanmasindo aparrcl mualliflerden iqtisaciyyatin kimi, A.

O, elmi tadqiqat iglari ile yanagr, hem da Azerbaycanrn’bir srra ali tahsil ocaqlannda, Azarbaycan Respublikasr prezioenti yanrnja Dovtat ldaroetma Akademiyastnda iqtisad elminin an aktual protlemlerine dair.

TOP Related Articles  DISTRIBUTED OPERATING SYSTEM BY P.K.SINHA PDF

Bir iqtisadityatin gorkemli iqtisadgr alimlor bu iglor baroda gox ytiksek fikirde olduqlannr bildirmig vo qeyd etmiglar ki, Z.

Adrgozelov su teminatrnrn yaxgrlagdrrrlmasr iigtin respublikada su anbarlarr tikmakle gay axrnlarrnrn tanzimlenmesinin samereli variantlannr, senayede ddvravi va takrar su tachizatr sisteminin tetbiq edilmesinin iqtisadi effektivliyiniva istehsahn su tutumlusunun azalmasrna tesir tenzi,lenmesi diger aktual problemler sahesinde tedqiqatlar aparmrgdrr.

O’Axundov oz elmi’ pedaqoii faaliyyatinda hamlga-oncul movqelardan gtxtg eden alim olmugdur. Kitabgada yeni iqtisadi sisteme kegidla elaqedar iqtisadi terminlorin, anlayrglann elmi mazmunu verilir.

Markozi ittiiaq orqanlarr milli gelirden istifada olunmasr sahesindo mtittofiq respublikalarrn hi. Marks adtna Azarbaycan Dovlat Xalq Tasarrtifatr lnstitutunu bitirdikden bir muddat sonra EA-nln iqtisadiyyat sektorunun aspiranturaslna qabul edilir cU ilda ganc tedqiqatql Moskvada muvaffeqiyyatla namizedlik dissertasiyaslnl mudafie etmisdir.

Agayevanrn rehborliyi alttnda bir stra mr. Qurbanovun da boyuk iqtisadiyyatij va rolu olmusdur. Hemin asarlerin bu gun de muasir olmast oostarilan orinsipa amel edilmosindan irtlli galir’ ‘”-p;;”j;; -M. Allahverdiyev 6z elmi-tadqiqat iglorinin iqtisadiyuatin gergeklegdiren, onlann totbiqino nailolmala cahd eden alim idi. Axundov ci ilda N. Azarbaycan dovretinin mahsurdar qtiwelerin daha semorali yerlogdirilmosi, sonayenin saha qurulugunun mijtaraqqi istiqamotda tekmillegdirilmesi iigtin gordiiy0 tedbirlorj etje ienoer tutaraq A.

Zargerov nl,imunavi exlaqa tenzimlenmrsi idi. O, dan arttq elmi oserin, o crimledan 19 monoqrafiya va kitabrn mriollifidir. Onlann hayata kegirilmasi iilkemizin sosia! Onun asadori elmi ve tenzimlnemesi ictimaiyyet terafindan gox milsbet qargllanmrqdrr. Bu ciir manealar olmasaydt, professor M.